குரூப்-2 தேர்வுக்காக- குடிமையியல் தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்பு

Join Our TNPSCTRB Telegram Group - Click Here
சமூகஅறிவியல்-தமிழ்நாட்டின் உள்ளாட்சி அமைப்பு .
#மாநகராட்சிகள்- 12.
#நகராட்சிகள் -124.
#பேரூராட்சிகள் -528.
#மாவட்ட ஊராட்சிகள் -31.
#ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் -385.
#ஊராட்சி மன்றங்கள் -12524.