தொடக்கநிலை மாணவர்களுக்கு "சொல்லும் படமும்" தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்