ஒன்பதாம் வகுப்பு Stopping by Woods On a Snowy EveningEnglish poem ஊருசனம் தூங்கிடுச்சு என்ற பாடல் மெட்டில் என்ன அழகாக பாடி அசத்தும் ஆசிரியர்

ஒன்பதாம் வகுப்பு English poem ஊருசனம் தூங்கிடுச்சு என்ற பாடல் மெட்டில் என்ன அழகாக பாடி அசத்துகிறார் ஆசிரியர்.என்ன அழகான பாடல் ..என்ன அழகான மெட்டுக்கள்..Poem என்றால் அலறும் மாணவர்கள் பலர் உள்ளனர்.இந்த பாடல்  புரியவில்லை என்று எந்த மாணவனும் சொல்லமாட்டார்கள்.