Search

TNPSC பொதுத்தமிழ் – பிரித்தெழுதுக

Tuesday 26 April 2022

  1. தாமுள – தாம்   + உள
  2. சரணாங்களே – சரண்  + நாங்களே
  3. யாரவர் – யார்   + அவர்
  4. அலகிலா – அலகு + இலா
  5. விருந்தொரால் – விருந்து + ஒரால்
  6. நிறையுடைமை – நிறை + உடைமை
  7. தற்பிறர் – தன்   + பிறர்
  8. அறனல்ல – அறன் + அல்ல
  9. மொழியியல் – மொழி + இயல்
  10. முந்நூறு    – மூன்று + நூறு
  11. பேராசிரியர் – பெருமை + ஆசிரியர்
  12. வரலாற்றறிஞர்கள் – வரலாறு + அறிஞர்கள்
  13. மூவகை – மூன்று + வகை
  14. சீரிளமை – சீர் + இளமை
  15. மூலமொழி – மூலம் + மொழி
  16. தரவியலாத – தர    + இயலாத
  17. ஒலியாக்கி – ஒலி   + ஆக்கி
  18. சொற்றொடர் – சொல் + தொடர்
  19. நீரமுது – நீர் + அமுது
  20. நன்செய் – நன்மை + செய்
  21. புன்செய் – புன்மை + செய்
  22. நறுநெய் – நறுமை + நெய்
  23. பேரறம் – பெருமை + அறம்
  24. பெருந்தொழில் – பெருமை + தொழில்
  25. மெய்ஞ்ஞானம் – மெய்மை + ஞானம்
  26. தொல்லுலகு – தொன்மை + உலகு
  27. எம்பி – எம்    + தம்பி
  28. நுந்தை – நும்   + தந்தை
  29. இனிதேகி – இனிது +  ஏகி
  30. நீரமுதம் – நீர்    +  அமுதம்
  31. நன்றென்றல் – நன்று     +  என்றல்
  32. தன்னாடு – தன்       +  நாடு
  33. என்றுரைத்தல் – என்று     +  உரைத்தல்
  34. இத்துணை – இ     +  துணை
  35. நூற்றாண்டு – நூறு      +  ஆண்டு
  36. செந்தமிழ் – செம்மை   +  தமிழ்
  37. தமிழெழுத்து – தமிழ் +  எழுத்து
  38. தண்டமிழ் – தண்மை   +  தமிழ்
  39. பன்னாடு – பல       +  நாடு
  40. முந்நீர்; – மூன்று +  நீர்
  41. தொல்காப்பியம் – தொன்மை +  காப்பியம்
  42. பழந்தமிழர் – பழமை    +  தமிழர்
  43. வெண்துகில் – வெண்மை +  துகில்
  44. பல்லாயிரம் – பல       +  ஆயிரம்
  45. புறநானூறு – புறம்  +  நான்கு  + நூறு
  46. எத்திசை – எ     +  திசை
  47. பல்கலை – பல       +  கலை
  48. செவிச்செல்வம் – செவி      +  செல்வம்
  49. அச்செல்வம் – அ     +  செல்வம்
  50. செவியுணவின் – செவி      +  உணர்வின்
  51. அவியுணவு – அவி      +  உணவு
  52. அஃதொருவன் – அஃது      +  ஒருவன்
  53. பிழைத்துணர்ந்து – பிழைத்து +  உணர்ந்து
  54. சுவையுணர – சுவை     +  உணர
  55. செவிக்குணவு – செவிக்கு   +  உணவு
  56. செவிச்செல்வம் – செவி      +  செல்வம்
  57. ஊற்றுக்கோல் – ஊன்று +  கோல்
  58. இழைத்துணர்ந்து – இழைத்து +  உணர்ந்து
  59. வாயுணர்வின் – வாய்      +  உணர்வின்
  60. கேள்வியரல்லர் – கேள்வி    +  அல்லார்
  61. ஏடாயிரம் – ஏடு       +  ஆயிரம்
  62. ஏதிரிலா – எதிர்      +  இலா
  63. விடுக்குமோலை – விடுக்கும் +  ஓலை
  64. சிரமசைத்திடும் – சிரம்      +  அசைத்திடும்
  65. தென்பாலை – தெற்கு +  பாலை
  66. படையிற்றொடாத – படையில்  +  தொடாத
  67. நாட்குறிப்பு – நாள்       +  குறிப்பு
  68. பேரிடர் – பெருமை  +  இடர்
  69. பன்மொழி – பல       +  மொழி
  70. பதிவேடு – பதிவு      +  ஏடு
  71. பெரும்பகுதி – பெருமை  +  பகுதி
  72. கடுந்தண்டனை – கடுமை    +  தண்டனை
  73. சொற்றொடர் – சொல்     +  தொடர்
  74. உறுப்புரிமை – உறுப்பு +  உரிமை
  75. அந்நாடு – அ     +  நாடு
  76. உடலுழைப்பு – உடல் +  உழைப்பு
  77. பல்கலை – பல       +  கலை
  78. பேராசிரியர் – பெருமை  +  ஆசிரியர்
  79. அரும்பணி – அருமை   +  பணி
  80. பேருதவி – பெருமை  +  உதவி
  81. தமிழியல் – தமிழ்      +  இயல்
  82. காலூன்றி – கால்      +  ஊன்றி
  83. அறிவாற்றல் – அறிவு     +  ஆற்றல்
  84. நாத்தொலைவில்லா – நா  + தொலைவு +  இல்லா
  85. இயல்பீராறு – இயல்பு    +  ஈராறு
  86. மாசில் – மாசு       +  இல்
  87. காண்டகு – காண்      +  தகு
  88. கடுஞ்சொல் – கடுமை    +  சொல்
  89. பிறவறம் – பிற       +  அறம்
  90. பதப்படுத்தி – பதம்      +  படுத்தி
  91. நாமறிந்தது – நாம்       +  அறிந்தது
  92. புறநானூறு – புறம்  +  நான்கு + நூறு
  93. இப்பிணி – இ     +  பிணி
  94. புறச்சூழல் – புறம்      +  சூழல்
  95. மருந்துண்ணும் – மருந்து    +  உண்ணும்
  96. எண்ணெய் – எள்       +  நெய்
  97. வலிவூட்ட – வலிவு     +  ஊட்ட
  98. பழமொழி – பழமை    +  மொழி
  99. நல்லுடல் – நன்மை    +  உடல்
  100. என்னலம்       – என்       +  நலம்
  101. ஈடில்லை       – ஈடு       +  இல்லை
  102. சீரில்       – சீர்    +  இல்
  103. பயனில்     – பயன்      +  இல்
  104. உலகாளும்      – உலகு +  ஆளும்
  105. கடனறிந்து      – கடன்      +  அறிந்து
  106. யாதெனின்      – யாது      +  எனின்
  107. எந்நலம்     – எ     +  நலம்
  108. துலையல்லார்   – துலை     +  அல்லார்
  109. சால்பென்னும்   – சால்பு     +  என்னும்
  110. இளிவன்று      – இளிவு     +  அன்று
  111. ஒருவற்கு – ஒருவன் +  கு
  112. பெருங்குணம் – பெருமை +  குணம்
  113. பழந்தமிழ் – பழமை +  தமிழ்
  114. சிற்றினம் – சிறுமை +  இனம்
  115. வேரூன்றியது – வேர் +  ஊன்றியது
  116. சிற்றூர் – சிறுமை +  ஊர்
  117. நூற்றெண்பது – நூறு +  எண்பது
  118. அத்திட்டம் – அ +  திட்டம்
  119. பெருந்தலைவர் – பெருமை +  தலைவர்
  120. அந்நாளில் – அ +  நாளில்
  121. தென்னாப்பிரிக்கா – தெற்கு + ஆப்பிரிக்கா
  122. திருமணப்பதிவு – திருமணம் + பதிவு
  123. வாழ்வுரிமை – வாழ்வு + உரிமை
  124. அறப்போர் – அறம் +  போர்
  125. கடுங்காவல் – கடுமை +  காவல்
  126. தளர்ந்திருந்த – தளர்ந்து + இருந்த
  127. இன்னுயிர் – இனிமை +  உயிர்
  128. நாளன்று – நாள் +  அன்று
  129. பேரிடி – பெருமை +  இடி
  130. நல்லொழுக்கம் – நன்மை +  ஒழுக்கம்
  131. கருத்துணர்ந்து – கருத்து +  உணர்ந்து
  132. சொன்னலம் – சொல் +  நலம்
  133. பங்கயத்தடம் – பங்கயம் +  தடம்
  134. நீர்;ச்சடை – நீர் +  சடை
  135. கண்ணானாலும் – கண் +  ஆனாலும்
  136. அல்குற்ற – அல் +  கு    + உற்ற
  137. உய்யவோர் – உய்ய +  ஓர்
  138. உரைத்தெனக்கருள் – உரைத்து + எனக்கு +அருள்
  139. என்றிரந்து – என்று +  இரந்து
  140. பொற்கிழி – பொன் +  கிழி
  141. வெருவிலான் – வெருவு +  இலான்
  142. நாண்மதி – நாள் +  மதி
  143. கீரனில்லென – கீரன் + நில்  +  என
  144. உளப்பையுள் – உளம் + பையுள்
  145. பொருட்குற்றம் – பொருள் +  குற்றம்
  146. பொற்குற்ற – பொன் + கு    +  உற்ற
  147. தற்குற்றம் – தன் +  குற்றம்
  148. இரவினீர்க்குழல் – இரவின் + ஈர் +  குழல்
  149. மாவிலை – மா +  இலை
  150. பெருவிழா – பெருமை +  விழா
  151. அச்சாணி – அச்சு +  ஆணி
  152. நன்னாள் – நன்மை +  நாள்
  153. சிற்றூர் – சிறுமை +  ஊர்
  154. நன்மொழி – நன்மை +  மொழி
  155. புறச்சூழல் – புறம் +  சூழல்
  156. முக்கனி – மூன்று + கனி
  157. நன்றியுணர்வு – நன்றி +  உணர்வு
  158. இந்நாளில் – இ +  நாளில்
  159. செந்நெல் – செம்மை +  நெல்
  160. செங்கரும்பு – செம்மை +  கரும்பு
  161. புதுப்பானை – புது +  பானை
  162. ஓரிடத்தில் – ஓர் +  இடத்தில்
  163. ஆரளவு – அருமை +  அளவு
  164. கருங்கோல் – கருமை +  கோல்
  165. பெருந்தேன் – பெருமை +  தேன்
  166. மெய்தானரும்பி – மெய்தான் + அரும்பி
  167. விதிர்த்துன் – விதிர்த்து +  உன்
  168. கழற்கென் – கழற்கு + என்
  169. வெதும்பியுள்ளம் – வெதும்பி + உள்ளம்
  170. தவிர்ந்துன்னை – தவிர்ந்து +  உன்னை
  171. கைதானெகிழ – கைதான் +  நெகிழ
  172. உடையாயென்னை – உடையாய் + என்னை
  173. பரிந்தோம்பி – பரிந்து +  ஓம்பி
  174. தெரிந்தோம்பி – தெரிந்து +  ஓம்பி
  175. மறப்பினுமோத்து – மறப்பினும் + ஓத்து
  176. பிறப்பொழுக்கம் – பிறப்பு +  ஒழுக்கம்
  177. படுபாக்கறிந்து – படுபாக்கு +  அறிந்து
  178. நல்லொழுக்கம் – நன்மை +  ஒழுக்கம்
  179. தீயொழுக்கம் – தீ + ஒழுக்கம்
  180. உடையவர்க் ஒல்லாவே – உடையவர்க்கு+ கொல்லாவே
  181. வாயாற்சொலல் – வாயால் +  சொலல்
  182. உலகத்தோடொட்ட – உலகத்தோடு +  ஒட்ட
  183. பருவத்தோடொட்ட – பருவத்தோடு +  ஒட்ட
  184. தீராமையார்க்கும் – தீராமை + ஆர்க்கும்
  185. அருவினை – அருமை +  வினை
  186. காலமறிந்து – காலம் +  அறிந்து
  187. ஊக்கமுடையான் – ஊக்கம் + உடையான்
  188. உடையானொடுக்கம் – உடையான் + ஒடுக்கம்
  189. பொள்ளெனவாங்கே – பொள்ளென +  ஆங்கே
  190. வேர்ப்பரொள்ளியவர் – வேர்ப்பர் +  ஒள்ளியவர்
  191. எய்தற்கரியது – எய்தற்கு +  அரியது
  192. அரியதியைந்தக்கால் –
  193. அரியது +  இயைந்தக்கால்
  194. கொக்கொக்க – கொக்கு + ஒக்க
  195. குத்தொக்க – குத்து +  ஒக்க
  196. வாழியெம் – வாழி +  எம்
  197. அடர்த்தெழு – அடர்த்து +  எழு
  198. பசுந்துணி – பசுமை + துணி
  199. மடக்கொடி – மடம் +  கொடி
  200. தடக்கை – தடம் +  கை
  201. பேருரம் – பெருமை +  உரம்
  202. ஈங்கென – ஈங்கு +  என
  203. சென்றுழி – சென்று +  உழி
  204. மடக்கொடி – மடம் +  கொடி
  205. செப்புவதுடையேன் – செப்புவது +  உடையேன்
  206. எள்ளறு – எள் +  அறு
  207. புள்ளுறு – புள் +  உறு
  208. வாயிற்கடை – வாயில் +  கடை
  209. அரும்பெறல் – அருமை +  பெறல்
  210. பெரும்பெயர் – பெருமை +  பெயர்
  211. புகாரென்        – புகார்      +  என்
  212. பெருங்குடி – பெருமை +  குடி
  213. நின்னகர் – நின் +  நகர்
  214. புகுந்தீங்கு – புகுந்து + ஈங்கு
  215. காற்சிலம்பு – கால் +  சிலம்பு
  216. நின்பாற் – நின் +  பால்
  217. கண்ணகியென்பதென் – கண்ணகி + என்பது + என்
  218. பெண்ணணங்கு – பெண் +  அணங்கு
  219. கோறல் – கொல் +  தல்
  220. வெள்வேல் – வெண்மை + வேல்
  221. நற்றிறம் – நன்மை +  திறம்
  222. பொற்சிலம்பு – பொன் +  சிலம்பு
  223. தேமொழி – தேன் +  மொழி
  224. நன்மொழி – நன்மை +  மொழி
  225. யாமுடை – யாம் +  உடை
  226. முத்துடை – முத்து +  உடை
  227. தருகென – தருக +  என
  228. சிலம்புடைப்ப – சிலம்பு + உடைப்ப
  229. செங்கோல் – செம்மை +  கோல்
  230. ஆயுளென – ஆயுள் + என
  231. காட்டுவதில் – காட்டுவது + இல்
  232. மடமொழி – மடமை +  மொழி
  233. செந்தமிழ் – செம்மை +  தமிழ்
  234. செழுந்தமிழ் – செழுமை +  தமிழ்
  235. படிப்பில்லை – படிப்பு +  இல்லை
  236. ஊரறியும் – ஊர் +  அறியும்
  237. எவ்விடத்தும் – எ +  இடத்தும்
  238. தமிழொளியை – தமிழ் +  ஒளியை
  239. நூற்கழகங்கள் – நூல் +  கழகங்கள்
  240. உயர்வென்று – உயர்வு + என்று
  241. களைந்தோமில்லை – களைந்தோம் +  இல்லை
  242. பெயர்களெல்லாம் – பெயர்கள் +  எல்லாம்
  243. சலசலென – சலசல + என
  244. வந்தெய்தினான் – வந்து +  எய்தினான்
  245. யாரென்பதையும் – யார் + என்பதையும்
  246. நாயடியேன் – நாய் +  அடியேன்
  247. உள்ளத்தன்பு – உள்ளம் + அத்து + அன்பு
  248. எம்மொடென்றான் – எம்மொடு + என்றான்
  249. இனதேறா – இனிது + ஏறா
  250. கடிதென்றான் – கடிது +  என்றான்
  251. என்னுயிர் – என் +  உயிர்
  252. நன்னுதல் – நன்மை +  நுதல்
  253. துன்புளதெனின் – துன்பு + உளது + எனின்
  254. சுகமுளது – சுகம் +  உளது
  255. அதுவன்றி – அது +  அன்றி
  256. பின்புளதிடை – பின்பு + உளது + இடை
  257. பிரிவுளதென்ன – பிரிவு + உளது + என்ன
  258. முடிவுளதென்ன – முடிவு + உளது + என்ன
  259. அன்புள – அன்பு + உள
  260. முன்புளெம் – முன்பு +  உளெம்
  261. அங்கண் – அம் +  கண்
  262. புன்கண் – புன்மை +  கண்
  263. செல்வமென்பது – செல்வம் +  என்பது
  264. பற்பல – பல +  பல
  265. மென்கண் – மென்மை + கண்
  266. அருவிலை – அருமை +  விலை
  267. நன்கலம் – நன்மை +  கலம்
  268. அளவில் – அளவு +  இல்
  269. செலவொழியா – செலவு +  ஒழியா
  270. உளமனைய – உளம் + அனைய
  271. தண்ணளி – தண்மை +  அளி
  272. தண்ணீர் – தண்மை +  நீர்
  273. வந்தணைந்த – வந்து + அணைந்த
  274. எம்மருங்கும் – எ +  மருங்கும்
  275. ஆறணியும் – ஆறு +  அணியும்
  276. ஈறில் – ஈறு +  இல்
  277. வேறொரு – வேறு +  ஒரு
  278. கோதில் – கோது +  இல்
  279. போந்தேறும் – போந்து +  ஏறும்
  280. அங்கணர் – அம் +  க(ண்)ணர்
  281. எங்குறைவீர் – எங்கு +  உறைவீர்;
  282. கரகமலம் – கரம் +  கமலம்
  283. தேசமுய்ய – தேசம் +  உய்ய
  284. திருவமுது – திரு +  அமுது
  285. வாளராவொன்று – வாள் + அரா + ஒன்று
  286. நற்கறிகள் – நன்மை +  கறிகள்
  287. அங்கை – அம் + கைஅகம் + கை
  288. பாவிசை – பா +  இசை
  289. விதிர்ப்புற்றஞ்சி – விதிர்ப்பு + உற்று + அஞ்சி
  290. பொறாதென் – பொறாது +  என்
  291. நாற்கரணம் – நான்கு + கரணம்
  292. நாற்பொருள் – நான்கு + பொருள்
  293. நல்லேரினால் – நல் +  ஏரினால்
  294. கரணத்தேர் – கரணத்து +  ஏர்
  295. சொல்லேர் – சொல் +  ஏர்
  296. தொகுத்தீண்டி – தொகுத்து +  ஈண்டி
  297. செவியறுத்து – செவி + அறுத்து
  298. இளங்கனி – இளமை +  கனி
  299. முத்தமிழ் – மூன்று + தமிழ்
  300. அறனறிந்து – அறன் +  அறிந்து
  301. திறனறிந்து – திறன் +  அறிந்து
  302. முற்காக்கும் – முன் +  காக்கும்
  303. அரியவற்றுளெல்லாம் – அரியவற்றுள் + எல்லாம்
  304. எல்லாமரிதே – எல்லாம் +  அரிதே
  305. தமராவொழுகுதல் – தமரா +  ஒழுகுதல்
  306. தானொழுக – தான் +  ஒழுக
  307. கிடந்ததில் – கிடந்தது +  இல்
  308. முதலிலார்க்கூதியம் – முதலிலார்க்கு +  ஊதியம்
  309. பத்தடுத்த – பத்து +  அடுத்த
  310. இருளறுக்கும் – இருள் +  அறுக்கும்
  311.  அறனீனும்       – அறன்     +  ஈனும்
  312. தீதின்றி – தீது +  இன்றி
  313. அன்பீன் – அன்பு +  ஈன்
  314. பொருளாக்கம் – பொருள் +  ஆக்கம்
  315. குன்றேறி – குன்று +  ஏறி
  316. கண்டற்று – கண்ட +  அற்று
  317. செறுக்கறுக்கும் – செருக்கு +  அறுக்கும்
  318. ஒண்பொருள் – ஒண்மை +  பொருள்
  319. நாமார்க்கும் – நாம் +  ஆர்க்கும்
  320. பிணியறியோம் – பிணி +  அறியோம்
  321. தாமார்க்கும் – தாம் +  ஆர்க்கும்
  322. நாமென்றும் – நாம் +  என்றும்
  323. எந்நாளும் – எ +  நாளும்
  324. வெண்குழை – வெண்மை + குழை
  325. சேவடி – செம்மை +  அடி
  326. கடந்தருநெறி – கடந்து + அருநெறி
  327. சீரகுமதினடி – சீர் +  அகமதின் + அடி
  328. தொழுதறைகுவன் – தொழுது +  அறைகுவன்
  329. நெடுநீர் – நெடுமை +  நீர்
  330. ஆங்கொரு – ஆங்கு + ஒரு
  331. இருவிழி – இரண்டு +  விழி
  332. வெள்ளெயிறு – வெண்மை + எயிறு
  333. முட்செறி – முள் +  செறி
  334. பெருங்கிரி – பெருமை +  கிரி
  335. நின்றுறங்கா – நின்று +  உறங்கா
  336. எண்கினம் – எண்கு +  இனம்
  337. வீழ்ந்துடல் – வீழ்ந்து +  உடல்
  338. எழிலிரு – எழில் +  இரு
  339. மாதிரத்துறை – மாதிரத்து +  உறை
  340. பூதரப்புயம் – பூதரம் ++புயம்
  341. செங்கதிர் – செம்மை +  கதிர்
  342. பெருவரி – பெருமை +  வரி
  343. பெருஞ்சிரம் – பெருமை +  சிரம்
  344. தண்டளிர் – தண்மை +  தளிர்
  345. மந்தராசலம் – மந்தரம் +  அசலம்
  346. சிரமுகம் – சிரம் +  முகம்
  347. தொட்டிவண் – தொட்டு +  இவண்
  348. வேறொரு – வேறு +  ஒரு
  349. மலரடி – மலர் +  அடி
  350. காரணவதிசயம் – காரணம் +  அதிசயம்
  351. அன்பெனப்படுவது – அன்பு +  எனப்படுவது
  352. பண்பெனப்படுவது – பண்பு +  எனப்படுவது
  353. என்பானோக்காய் – என்பால் + நோக்காய்
  354. பற்றல்லால் – பற்று +  அல்லால்
  355. பற்றில்லேன ; – பற்று +  இல்லேன்
  356. தானோக்காது – தான் +  நோக்காது
  357. கோனோக்கி – கோல் +  நோக்கி
  358. போன்றிருந்தேன் – போன்று + இருந்தேன்
  359. அவைகளுண்டு – அவைகள் +  உண்டு
  360. கண்ணிரண்டு – கண் +  இரண்டு
  361. முன்னடக்க – முன் +  நடக்க
  362. உன்றன் – உன் +  தன்
  363. இன்றிளைப்பாறுவம் – இன்று  +  இளைப்பாறுவம்
  364. ஓரிரவு – ஓர் +  இரவு
  365. முற்றிடத்து – முற்று +  இடத்து
  366. கொண்டேந்திய – கொண்டு +  ஏந்திய

No comments:

Post a Comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One