Search

குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் முறைகள் - Q & A -2022

Saturday 30 April 2022

1 எழுதுதல், வரைதல், வண்ணம் தீட்டுதல் போன்றவை

A) நுண்தசை இயக்க திறன்

B) மென்தசை இயக்கதிறன்

C) வன் தசை இயக்க திறன்

D) கற்றல் நிலைகள் திறன்

2 Enrichment Educational Program / Scheme யாருக்கு ?

A) மெல்ல கற்போருக்கு

B) உடல் ஊனமுற்ற மாணவர்களுக்கு

C) உயர் அறிவிண்மையினர்

D) கல்வியில் திறமை குறைபாடு உடையோர்க்கு

3 ஒரு குழந்தை தன் இல்லத்திலிருந்து பெறும் கல்வி

A) சமூகக் கல்வி

B) முறைசார் கல்வி

C) தொடக்க கல்வி

D) முன் மழலையர் கல்வி

4 பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியான ஒன்று

A) கல்வி நிர்வாகத்தில் சிறந்த அணுகுமுறை குடியாட்சி

B) கல்வி நிர்வாகத்தில் சிறந்த அணுகுமுறை சர்வாதிகார முறை

C) கல்வி நிர்வாகத்தில் சிறந்த அணுகுமுறை அவரவர் விருப்பம் போல இயங்க அனுமதி அளித்தல்

D) ஏதேச்சியாதிகார முறை

5 தேர்ச்சி அட்டை கீழ்கண்டவர்களுக்கு விளைவு பற்றி உடனடி அறிவு அளிக்கிறது.

A) மாணவர்கள்

B) ஆசிரியர்கள்

C) பெற்றோர்

D) அனைவருக்கும்

6 இவற்றில் சமூக, பொருளாதார நிலையை நிர்ணயிக்காத காரணி எது?

A) தொழில்

B) இனம்

C) வருமானம்

D) கல்வி

7 தெளிவான கவனம் என்பது

A) பலன் தரும் உள்ளுணர்வு

B) மீண்டும், மீண்டும் துணிவான செயல் மூலம் பெறுவது

C) பலன் தரக்கூடிய உணர்வுகள்

d) ஒரு துணிவான செயல் மூலம் பெறப்படுவது

8 ஒருவனின் வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவரது நுண்ணறிவு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

A) ஆம்

B) இல்லை

C) சரியாகத் தெரியவில்லை

D) குறிப்பிட்ட நபரை பொறுத்தது

9 கல்வி உளவியல் இவ்வகைப் பாட பிரிவை சார்ந்தது

A) கலை

B) அறிவியல்

C) கல்வியின் ஒரு அங்கம்

D) தத்துவவியல்

10 சாதனையாளராகவோ, சாதாரண மாணவராகவோ தோன்றுவது---- பருவத்தில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

A) குமரப் பருவம்

B) குழந்தைப் பருவம்

C) நடுப்பருவம்

D) பள்ளிப்பருவம் 


11. பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு 

1 - பிறந்து ஓராண்டில் வெளிப்படும் மனவெழுச்சியை அடிப்படை மனவெழுச்சி எனலாம்

2 - பிறர் மீது பாசம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு காப்புணர்ச்சி ஏற்படுதில்லை

A) 1 சரி

B) இரண்டும் சரி

C) 1 சரி 2 தவறு

D) 2 தவறு

12 பகுத்தறிவு அனுமானத்திற்கு எடுத்துகாட்டு

A) இரும்பு, தங்கம்

B) புதிய விதிகள் உருவாக்கல்

C) புதிய கருத்துகளை உருவாக்கம் க

D) புலன் காட்சி

13 நினைவு கூர்தலின் படிநிலைகளை வரிசைப்படுத்துக

A) மீட்டுக் கொணர்தல்

B) மீட்டறிதல்

C) மனத்திருத்தல்

D) நிலைகற்றல்

A) 1, 2, 3, 4

B) 4, 3, 2, 1

C) 3, 2, 4, 1

D) 2, 1, 3, 4

14 உயர் அறிவின்மை குழந்தைகளின் 3 நிலைகள்

A) உயர் அறிவின்மை , உயர் செயலூக்கம், உயர் ஆக்கதிறமை

B) உயர் அறிவின்மை , உயர் ஆளுமை, உயர் செயல்பாடு

C) உயர் அறிவின்மை , உயர் மதிப்பு, உயர் நுண்ணறிவு

d) உயர் அறிவின்மை , உயர் தற்கருத்து, உயர் செல்வாக்கு

15 மனிதனின் மரபணுவின் குணத்தினால் ------- ஏற்படும்

A) உள் தூண்டல்

B) வெளி தூண்டல்

C) புற தூண்ட ல்

D) ஊக்கி

16 எது தவறானது

A) மறவினைகள் என்பது அணிச்சை செயல்கள் அன்று

B) பெருமூளையின் முக்கிய செயல்கள், சிந்தித்தல், தீர்மானித்தல்

C) மனித நரம்பு தொகுதிகள் 3 வகை

D) அடைவுத் திறன் அதிகரிக்கும் போது குறை கூறுதலினால்; அடைவுத் திறன் குறையும்

17 கவனித்தலை அதிகப்படுத்த தேவையானது

A) உகந்த சூழ்நிலை

B) மாசு

C) தண்டனை

D) ஊக்கம்

18 பொருத்துக :

A) பிட்யூட்டரி - 1 கழுத்து (குரல் வளையம்)

B) பாராதைராய்டு - 2 சிறு நீரகத்தின் மேல்

C) அட்ரீனல் - 3 விந்து / அண்டம்

D) பாலினச் சுரப்பி - மூளை (சுரக்கும் இடம்)

A  4 1 2 3

B 3 2 1 4

C 1 2 3 4

D 4 1 3 2

19 பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடு 

A) கற்பனை திறனை அளவிட - விப்புல் சோதனை

B) தான் வேறு, தன்னச் சுற்றியுள்ள பொருள்கள் வேறு - முதல் பருவம்

C) குழவி மற்றும் முன் பிள்ளை பருவத்தில் இரு முகப் போக்கு நிலை - பிராய்டு D) இச்சைக் கவனம் என்பது இளங்குழவியின் கவனம்

A) a, b, c சரி

B) a, b, d தவறு

c) a, b, c, d சரி

D) b, c, d சரி

20 தவறான இணையை கண்டுபிடி

A) மறத்தலின் வகைகள் - 3

B) கற்றல் மாற்றம் - 4

C) கோலரின் உட்காட்சி கற்றல் நூல் - எபிட்

D) BETA சோதனை - படங்களும், எண்களும்

E) சைகர்னிக் விளைவு - பின்னோக்கு தடை

A) A, B, C சரி

B) B, E சரி

C) A, C சரி

D) C, D, E சரி


No comments:

Post a Comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One