Search

அறிவியல் முக்கிய வினா விடை குறிப்புகள் | TNPSC | TRB | SCIENCE STUDY MATERIALS FREE DOWNLOAD 2018

Thursday 30 August 2018 1. ஒரு உயிரினத்திலிருந்து மற்றொரு உயிரினத்திற்கு உணவாற்றல் மாற்றப்படுவது – உணவுச்சங்கிலி மூலம்
 2. நீர்ப்பரப்பின் மீது மிதந்து வாழ்கின்ற தாவரத்திற்கு உதாரணம் – ஜக்கார்னியா
 3. மண்ணில் வேரூன்றி நீரில் மூழ்கியுள்ள தாவரத்திற்கு உதாரணம் – வாஸ்நேரியா
 4. நீரில் வேரூன்றி மிதக்கும் தாவரத்திற்கு உதாரணம் – நிம்ஃபியா
 5. நீர் நில வாழ்வன தாவரங்களுக்கு உதாரணம் – லிம்னோபில்லா, ஹெட்டிரோபில்லா
 6. தாவரத்தின் பகுதிகள் தசைப்பற்றுடையதாகவும், இலைகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ள தாவரங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் உயிர் வாழும் – வறள் நிலத்தாவரங்கள்
 7. எலியின் மூலம் பரவும் நோய்களில் மிகவும் முக்கியமானது – பிளேக்
 8. சுற்றுப்புறத் தூய்மையை பாதுகாக்கும் உயிரிகள் கழிவு நீக்கிகள் எனப்படுகின்றன.
 9. கழிவு நீரில் மாசு காட்டிகளாக வளர்வது – குளோரெல்லா, ஆகாயத் தாமரை
 10. உடல் நல வாழிடங்கள் எனப்படுவது – மலைப்பிரதேசங்கள்
 11. புல்வெளிப் பிரதேசங்களில் வாழும் விலங்குகளுக்கு உதாரணம் – காட்டெருமை, கலைமான்கள், வரிக்குதிரை, குருவி, கங்காரு
 12. விலங்கு மிதவை உயிரிகளுக்கு உதாரணம் – கோபிபாடு, ரோடிபர், ஆஸ்ட்ரோகோடுகள்
 13. வறள் நிலத்தாவரங்களுக்கு உதாரணம் – சப்பாத்தி, சவுக்கு, திருக்கள்ளி
 14. வேரின் மாற்றுருக்கள் – ஆணிவேர் மாற்றுரு, சல்லிவேரின் மாற்றுரு
 15. ஆணிவேரின் மாற்றுருக்கு எடுத்துக்காட்டு – கேரட், முள்ளங்கி, பீட்ரூட்
 16. கூம்பு போன்று மேற்பகுதி அகன்றும், கீழ்பகுதி குறுகியும் காணப்படும் மாற்றுருக்கு உதாரணம் – கேரட்
 17. நேஃபிபார்ம் வேருக்கு உதாரணம் – பீட்ரூட்
 18. மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு
 19. இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு உதாரணம் – சப்பாத்திக்கள்ளி
 20. இடைநிலத் தாவரத்திற்கு உதாரணம் – பலா
 21. மூன்றாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – கழுகு
 22. இரண்டாம் நிலை நுகர்வோருக்கு உதாரணம் – பாம்பு
 23. வரிக்குதிரை காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை – புல்வெளிப்பிரதேசம்
 24. பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் – தூந்திரப்பிரதேசம்
 25. எலி ஒருமுறை போடும் குட்டிகளின் எண்ணிக்கை – 10-15
 26. மழைநீருக்கு ஆதாரம் – காடுகள்
 27. சூழ்நிலை பாதிப்படைவதற்கு முக்கியக் காரணம் – மக்கள்தொகை
 28. மண்ணுக்கும் மண்புழுவுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்தவர் – சார்லஸ் டார்வின்
 29. கழிவு நீரில் வாழும் கைராமமஸ் இளம் உயிரி சிதைப்பவைகளில் ஒன்றாகும்.

 30. ஆமணுக்கு, அவரை, எருக்கு, பருத்தி ஆகியவற்றின் விதை வெடித்துப்பரவுதல் மூலம் பரவுகிறது.
 31. போலிக்கால்களைக் கொண்ட அமீபா சார்க்கோடைனா வகையைச் சார்ந்தது.
 32. ல்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யும் பிளாஸ்மோடியம் – ஸ்போரோசோவா வகையைச் சார்ந்தது.
 33. மலேரியா நோயைப் பரப்பும் பிளாஸ்மோடியத்தின் முக்கியக் கடத்தியாக செயல்படுவது – பெண் அனோபீலஸ் கொசு
 34. குளிர் மற்றும் நடுக்கம் அதைத் தொடர்ந்து காய்ச்சல், கடுமையான தலைவலி போன்றவை மலேரியா நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.
 35. ஒரு செல்லாக உயிர் வாழ்கிற நுண்பாசிக்கு உதாரணம் – கிளாமிடோமோனஸ்
 36. பெனிசியம், ஈஸ்ட் போன்ற பூஞ்சைகள் – ஆஸ்கோமைசீட்ஸ் பிரிவைச் சார்ந்தவை.
 37. மருந்துகளின் ராணி – பெனிசிலின்
 38. ரொட்டி தயாரிக்கப் பயன்படும் பூஞ்சை – ஈஸ்ட்
 39. நொதித்தல் முறையில் ஆல்கஹால் தயாரிக்கப் பயன்படும் பூஞ்சை – ஈஸ்ட்
 40. உலகில் ஏறக்குறைய எத்தனை வகை தாவர இனங்கள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது – 4 லட்சம் இனங்கள்
 41. பூவாத் தாவரங்களின் மறு பெயர் – கிரிப்டோகேம்கள்
 42. பூக்கும் தாவரங்களின் மறு பெயர் – ஃபெனரோகேம்கள்
 43. என்டிரோமார்ஃபா எனும் பாசியில் உள்ள சேமிப்பு உணவுப் பொருள் – ஸ்டார்ச்
 44. கடல் களைகள் எனப்படும் பாசியின் பெயர் – சர்காசம்
 45. சர்காசத்தில் காணப்படும் நிறமியின் பெயர் – பைக்கோசேந்தின்
 46. சர்காசத்தில் காணப்படும் சேமிப்பு உணவு – லேமினேரியன் ஸ்டார்ச்
 47. கிரினெல்லா என்ற சிவப்பு பாசியில் காணப்படும் நிறமி – பைக்கோ எரித்ரின்.
 48. கிரினெல்லாவில் உள்ள சேமிப்பு உணவுப் பொருள் – புளோரிடியன்
 49. வாஸ்குலார் திசுவற்ற தாவரங்களுக்கு உதாரணம் – ரிகிசியா, ப்யுனேரியா
 50. வாஸ்குலார் திசு உள்ள பூவாத்தாவரங்களுக்கு உதாரணம் – செலாஜினெல்லா, நெப்ஃரோலெப்பிஸ்
 51. வாஸ்குலார் திசுக்கள் என்பது – தாவரங்களில் நீர் மற்றும் உணவைக் கடத்தும் திசுக்கள்
 52. வேரிலிருந்து நீரை, தண்டு மற்றும் வேருக்குக் கடத்தும் திசு – ஃபுளோயம்
 53. ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரங்களுக்கு உதாரணம் – சைகஸ், பைனஸ்
 54. தாவர உலகில் மிகப்பெரிய பிரிவு – ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்
 55. வைரசின் அளவு – 17 நானோமீட்டர் முதல் 300 நானோ மீட்டர் வரை
 56. அமராந்தஸ் எவ்வகை தாவரம் – வாஸ்குலார் தாவரம்
 57. திறந்த விதையைக் கொண்டவை எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது – ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
 58. துளையுடலிகளுக்கு உதாரணம் – கடற்பஞ்சு
 59. எண் பட்டைகளைக் கொண்ட பெருக்கல் அளவுக்கோல்நேப்பியர் என்பவரால் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டது.
 60. வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் செயலின் எதிர்ச் செயல்.
 61. மெட்ரிக் அளவைகளின் தந்தை – காப்ரியல் மெளடன்
 62. திட்டம் சாரா அளவைக்கு எடுத்துக்காட்டு – தப்படி
 63. 1 செ.மீ கனசதுரத்தின் கன அளவைக் குறிக்க கன செ.மீ என்ற அலகு பயன்படுகிறது.
 64. உடல் முழுவதையும் தாங்கும் திசுக்கள் தாங்கு திசு
 65. தாங்கும் திசுக்களின் வகைகள்: 1. குறுத்தெலும்பு 2. எலும்பு திசு 3. வலை இணைமத் திசு
 66. நமக்கு உருவத்தைக் கொடுக்கக் கூடிய திசு – எலும்பு திசு
 67. குறுத்தெலும்பு திசுக்கள் காணப்படும் இடங்கள் மூட்டுகள் – காது மடல், மூக்கு, மூச்சுக் குழல், குரல் வளை
 68. வலை இணைமத் திசுக்கள் காணப்படும் இடங்கள் – தோலுக்கும் தசைகளுக்கும் இடையில் இரத்த குழாய், நரம்புகள், எலும்பு மஞ்சைகள்
 69. தசைகளின் மூன்று வகைகள்: 1. வரித்தசைகள்(இயக்குதசை) 2. வரியற்ற தசைகள்(இயங்கு தசைகள்) 3. இதய தசைகள்
 70. கண் கோளத்தின் மூன்று அடுக்குகள்: 1. வெளி அடுக்கு – விழி வெண் படலம் (ஸ்கிளிரா) 2. நடு அடுக்கு – விழியடிக்கரும் படலம் 3. உள் அடுக்கு – விழித்திரை (ரெட்டினா)
 71. கண்ணின் உணர்வுள்ள பகுதி – விழித்திரை
 72. விழி வெண்படலத்திற்கும் விழிலென்சுக்கும் இடையே உள்ள திரவத்திற்கு விழி முன் அறை திரவம் என்று பெயர்.
 73. சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அலகு – நெப்ரான்
 74. சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டு தோற்றத்தில் கருஞ்சிவப்பு நிறம் கொண்ட வளிப்பகுதி கார்டெக்ஸ் ஆகும்
 75. இரத்தத்தின் PH அளவை நிலை நிறுத்துவது – சிநுநீரகம்.
 76. கரிம மூலக் கூறுகளை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்து வேதி ஆற்றலைப் பெறுதல் சுவாசித்தல் ஆகும்.
 77. காற்றில்லா சுவாசத்தின் மற்றொரு பெயர் – நொதித்தல்
 78. கிரேக்க மொழியில் மெட்டபால் என்றால் மாற்றம் என்று பொருள்
 79. சிறகடித்து பறக்கக் கூடிய பாலூட்டி வெளவால்
 80. கதிர் கோல் வடிவ ஆணிவேரின் மாற்றுருக்கு உதாரணம் – முள்ளங்கி
 81. தாவரத்தின் பிற பகுதியிலிருந்து வளரும் வேர்களின் பெயர் – வேற்றிட வேர்கள்
 82. தூண் வேர்கள் காணப்படும் தாவரம் – ஆலமரம்
 83. வேற்றிட வேரின் மாற்றுருக்களின் பணி – தாங்குதல், வளிமண்டல ஈரப்பத்ததை உறிஞ்சுதல்
 84. தொற்றுத் தாவரத்திற்கு உதாரணம் – வாண்டா
 85. தொற்றுத் தாவர வேர்களில் காணப்படும் பிஞ்சு போன்ற திசுவின் பெயர் – வெலாமன்
 86. வெலாமன் திசுவின் பணி – வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஈரத்தையும், மழைநீரையும் உறிஞ்சுதல்
 87. விதையில் உள்ள முளைக்குறுத்து தண்டாக வளர்கிறது.
 88. இலைக்கும் மைய அச்சுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் – இலைக்கேோணம்
 89. நேர் ஒளி நாட்டம் உடையது – தண்டு
 90. பசுமையான தண்டு எத்தன்மையை பெற்றுள்ளது – உணவு தயாரிக்கும் திறன்
 91. பின்னுகொடிக்கு உதாரணம் – அவரை
 92. தரையொட்டிய தண்டின் வகைகள் – நான்கு
 93. தரையடித் தண்டின் வகைகள் – நான்கு
 94. மண் பரப்பிற்குக் கீழே கிடைமட்டமாக வளரும் தண்டு – மட்டநிலத்தண்டு
 95. மட்டநிலத்தண்டுக்கு உதாரணம் – இஞ்சி
 96. நேர் செங்குத்தாக வளரும் நிலத்தடித் தண்டு – சேனை
 97. பவள பாறைகளை உருவாக்கும் விலங்குகள் எந்தத் தொகுதியில் காணப்படுகின்றன – குழியுடலிகள் (சீலன்டிரேட்டா)
 98. அன்னலிடா தொகுதியில் காணப்படும் சிறப்புப் பண்பு – மூடிய இரத்த ஒட்ட மண்டலம்

1 comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One