குரூப் 2- தேர்வுக்காக தமிழ் இலக்கணம் எழுத்து வகை மற்றும் மாத்திரையின் அளவு

குரூப் தேர்விற்காக - தமிழ் இலக்கணம்.
எழுத்து வகை மற்றும் மாத்திரையின் அளவு.
# உயிர்க்குறில்- ஒன்று .
# உயிர்மெய்க் குறில்-ஒன்று .
# உயிர் நெடில் - இரண்டு .
# உயிர்மெய் நெடில்-இரண்டு .
#மெய் -அரை .
#ஆய்தம் -அரை .
#உயிரளபெடை-மூன்று .
#ஒற்றளபெடை -ஒன்று .