Search

தாவரவியல் - உயிரியியல் பொது அறிவு வினா – விடை

Sunday 20 January 2019 1. முள்ளங்கியில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு - ஆணி வேர்த்தொகுப்பு
 2. நெல்லில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு - சல்லி வேர்த்தொகுப்பு
 3. முண்டு வேர்கள் கொண்ட தாவரம்  -   சோளம், கரும்பு
 4. கொத்து வேர்கள் கொண்ட தாவரம் -  டாலியா
 5. பின்னுகொடி தாவரம் - அவரை
 6. ஏறு கொடி தாவரம் - மிளகு, வெற்றிலை
 7. பூண்டின் நறுமணத்திற்குக் காரணம் அதில் உள்ள - சல்பர் உள்ள சேர்மம்
 8. டெங்கு காய்ச்சலைத் தோற்றுவிக்கும் வைரஸ் - ஃபிளேவி வைரஸ்
 9. தூதுவ ஆர்.என்.ஏ.வில் காணப்படும் ரிபோசோம்களின் தொகுப்பின் பெயர் - பாலிசோம்
 10. பாக்டீரியா இருசமப் பிளவு முறையில் இனப்பபெருக்கம் செய்கிறது.
 11. தாவரங்கள் சவ்வூடுபரவல் முறையில் நீரை உறிஞ்சுகின்றன.
 12. பூத்தலில் பங்குபெறும் ஹார்மோன் – ஃபுளோரிஜென்f
 13. இரு சமமான கரங்கலைக்கொண்ட குரோமோசோமின் பெயர் - மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்
 14. டி.என்.ஏ. ஆர்.என்.ஏ.வாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - படியெடுத்தல்
 15. முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டை என்பது - சைகோட்
 16. நெல்லில் காணப்படும் கனி வகை - காரியாப்சிஸ்
 17. ரோமங்கள் கற்றையாக அமைந்திருக்கும் விதைகள் - கோமோஸ் விதைகள்
 18. படியெடுத்தலில் பங்கு பெறும் நொதி - ஆர்.என்.ஏ.பாலிமரேஸ்
 19. மிகப்பெரிய முட்டையினை இடும் உயிரினம் - நெருப்புக்கோழி
 20. அக்ரோசோமின் முக்கியப் பணி - அண்டத்தினுள் நுழைதல்
 21. இரத்தச் செல்களை உண்டாக்கும் மூலச் செல்களின் பெயர் - ஹீமோபாயிடிக் செல்கள்
 22. பாம்புக் கடிக்கு விஷ முறிவு மருந்து தயாரிக்கப்படும் தாவரம் - ராவுல்ஃபியா சர்பன்டைனா (சர்ப்பகாந்தி)
 23. ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் தந்தை - டாக்டர். சாமுவேல் ஹென்மென்
 24. 1909ல் வார்மிங் என்பவர் நீர்த் தேவையின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எத்தனை வகைகளாகப் பிரித்துள்ளார் - மூன்று
 25. கிரைசோகிராப் கருவியைக் கண்டுபிடித்த இந்திய அறிவியலறிஞர் - ஜே.சி. போஸ்
 26. மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை மூச்சு விடுகிறான் - 16 முதல் 18 முறை
 27. ஒடு தண்டு தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - புல்
 28. மனித உடலில் மிகவும் கனமான உறுப்பு - தோல்
 29. வேம்பிலிருந்து கிடைக்கும் பூச்சிக் கொல்லியின் பெயர் - அஸாடிராக்டின்
 30. ஆன்டிஜென்கள் இல்லாத இரத்தத் தொகுதி - O இரத்தத் தொகுதி
 31. எரிசக்தி ஆற்றலைத் தயாரிக்க உதவும் தாவரங்கள் - ஜட்ரோபா மற்றும் யூபோர்பியா
 32. முட்டைத் தாவரம் என அழைக்கப்படுவது - கத்தரி
 33. பூச்சிகளில் காணப்படும் முட்டை வகை - சென்ட்ரோலெசித்தல்
 34. முதலாம் ஊன் உண்ணிகளுக்கு உதாரணம் - பாம்பு
 35. இரண்டாம் ஊன் உண்ணிகளுக்கு உதாரணம் - கழுகு
 36. பறவை முட்டையின் கரு உணவில் காணப்படும் முக்கிய புரதங்கள் -  பாஸ்விடின், லிப்போ விட்டலின்
 37. மனிதனின் கருவுறுகாலம் - 280 நாள்கள்
 38. அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் - போலிக்கால்கள்
 39. வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவது - ஹார்மோன்கள்
 40. புவி நாட்டம் உடையது - வேர்
 41. இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம் - வால்வாக்ஸ்
 42. யானையின் கருவுறு காலம் - 17 - 20 மாதங்கள்
 43. டி.எம்.வி வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம் - புகையிலை
 44. முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வது - ஹைடிரா
 45. நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு - கிளாமிடோமானஸ்
 46. மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரி - பிளாஸ்மோடியம்
 47. அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு - மண்புழு
 48. பன்றியிலிருந்து மனிதனுக்கு உறுப்பு ஒட்டு செய்யப்படுவது - ஜெனோகிராப்ட்
 49. விலங்கினங்களில் முதன் முதலாகத் தோன்றும் நிணநீர் உறுப்பு - தைமஸ் சுரப்பி
 50. நடமாடும் மரபுப் பொருள் எனப்படுவது - டிரான்ஸ்போசான்கள்
 51. இடியோகிராம் என்பது - குரோமோசோம்களைக் குறிக்கும் படம்
 52. ஆண்களுக்கு செய்யப்படும் நிரந்தர பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சை முறை - வாசக்டமி
 53. தற்காலத்திய தேன் கூட்டில் அமைக்கப்பட்டிருப்பது - 5 அறைகள்
 54. எலும்புகளில் காணப்படும் குழாய்களின் பெயர் - *ஹாவர்ஷியன் குழாய்
 55. ஆக்சிஜன் மிக்க இரத்தம் இருக்கும் பகுதி - இடது வெண்ட்ரிக்கிள்
 56. விலங்குகளின் உடலைச் சுற்றி புறப்பரப்பில் காணப்படும் திசு - எபிதீலியத் திசு
 57. அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக் குழாய் - நுரையீரல் தமனி
 58. மனிதனுக்கு நிமோனியா சளிக் காய்ச்சல் அடினோ வைரசால் ஏற்படுகிறது.
 59. நம் உடலில் காணப்படும் தசைகள் நம் உடலின் எடையில் பங்கு வகிக்கும் சதவீதம் - 30 சதவீதம்
 60. நரம்புத் திசுவின் அடிப்படை அலகு - நியுரான்
 61. சுவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையமாக செயல்படுவது - முகுளம்
 62. நிணநீர் சுரப்பிகளில் உருவாவது - லியூக்கோசைட்டுகள்.
 63. கிரேவின் நோயுடன் தொடர்புடைய சுரப்பி - தைராய்டு சுரப்பி
 64. மனித ஆண்களின் மூளையின் எடை சுமார் - 1400 கிராம்
 65. செல்லினைக் கண்டறிந்தவர் - இராபர்ட் ஹூக்
 66. உட்கருவைக் கண்டுபிடித்தவர் - இராபர்ட் பிரெளன்
 67. செல் கொள்கையை முன் மொழிந்தவர்கள் - தியோடர் ஸ்ச்வான், ஜேக்கப் ஸ்லீடன்
 68. பாக்டீரியாவைக் கண்டறிந்தவர் - ஆன்டன் வால்லூவன் ஹூக்
 69. புரோட்டோ பிளாசத்தைக் கண்டறிந்தவர்கள் - பர்கிஞ்சி, மோல்
 70. புரோகேரியாட் செல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு - நாஸ்டாக்
 71. மிகவும் எளிய செல்லமைப்பைக் கொண்ட செல்கள் புரோகேரியாட்டு செல்கள் எனப்படும்
 72. ஸ்கிளிரென்கைமா லிக்னின் செல்லின் இரண்டாம் நிலை செல்சுவரால் ஆக்கப் பட்டிருக்கிறது.
 73. பறவைகளின் புறச்சட்டகம் - இறகுகள்
 74. கொனிடியங்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பு -  பைலைடு
 75. கழிவு நீக்க மண்டலத்தின் அடிப்படைச் செயல் அலகு - நெஃப்ரான்
 76. தவளையின் இதயத்தில் காணப்படும் அறைகளின் எண்ணிக்கை - மூன்று
 77. களைக்கொல்லியாகப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை ஹார்மோன் - 2,4-D பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்
 78. கடவுளின் முதற்கோவிலாகக் கருதப்படுவது - காடுகள்
 79. ஊசியிலைக் காடுகளின் வேறு பெயர் - போரியல் காடுகள்
 80. புறாவின் விலங்கியல் பெயர் - கொலம்பியா லிவியா
 81. தக்காளி தாவரத்தின் உயிரியல் பெயர் - லைகோபெர்சிகான் எஸ்குலண்டம்
 82. தரையொட்டிய நலிந்த தண்டுடைய தாவரத்திற்கு உதாரணம் - ட்ரைடாக்ஸ் (வெட்டுக் காயப்பூண்டு)
 83. தாவரங்கள் தங்களின் உணவைத் தயாரித்துக் கொள்ளத் தேவைப்படும் வாயு - கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
 84. நாள் ஒன்றுக்கு மணித உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் சிறுநீரின் அளவு - 1.5 - 2 லிட்டர்
 85. தவளையின் இரப்பையின் மேற்பகுதியின் பெயர் - கார்டியாக்
 86. தண்டில் உள்ள சிறுதுளைகளின் பெயர் - லென்டிசெல்
 87. இலைத் துளையின் இரு மருங்கிலும் அமைந்துள்ளது - காப்பு செல்கள்
 88. ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படும் வாயு - ஆக்ஸிஜன்
 89. உழவனின் நண்பன் - மண்புழு
 90. சிதைப்பவை - காளான்
 91. உயிர்க்காரணி - பாக்டீரியா
 92. முதன்முதலில் இரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் -கிறிஸ்டோபர்
 93. பென்குயின்கள் காணப்படும் வாழிடம் - துருவப் பிரதேசம்
 94. வரிக்குதிரைகள் காணப்படும் நில வாழிட சூழ்நிலை -  புல்வெளிப்பிரதேசங்கள்
 95. விலங்கு மிதவை உயிரி - ஆஸ்ட்ரோகோடுகள்
 96. இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - சப்பாத்திக்கள்ளி
 97. மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குணப்படுத்தப் பயன்படும் தாவரம் - கீழாநெல்லி
 98. புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் துலங்கலைத் தரும் தாவரம் - பிரையோஃபில்லம்
 99. சக்தி தரும் உணவுச் சத்து - கார்போஹைட்ரேட்
 100. ஆன்டிபாடிகளை உற்பத்தி செய்யும் வெள்ளையணு - லிம்ப்போசைட்டுகள்
 101. வேதியாற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்ற உதவும் செல் - தடை செல்கள்
 102. பெரியம்மையை உண்டாக்கும் வைரஸ் - வேரியோலா வைரஸ்
 103. நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கிறது.
 104. பிறக்கும்போதே காணப்படும் தைராய்டு குறைப்பு நிலையின் பெயர் - கிரிட்டினிசம்
 105. இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனைச் சுமந்து செல்லும் திறனைக் குறைப்பது - கார்பன் மோனாக்ஸைடு
 106. இரத்த உறைவைத் தடுக்க அட்டையின் உமிழ் நீரில் காணப்படும் பொருள் - ஹிருடின்
 107. கார்பஸ் லூட்டியம் சுரப்பது - ரிலாக்சின்
 108. பூனை மீன்களின் பொதுவான தமிழ்ப் பெயர் - விரால்
 109. செயற்கையான சிறுநீரகம் எனப்படுவது - டயலைசர்
 110. சிறுநீரகத்திற்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு விகிதம் - 20 -25 சதவீதம்
 111. மனித இதயத்தின் பேஸ் மேக்கர் ஆக வேலை செய்யும் பகுதி -எஸ்.ஏ. பகுதி
 112. சிறுநீரில் காணப்படும் யூரியாவின் அளவு - 2 சதவீதம்
 113. சிறுநீர்ப்பையில் கற்கள் உருவாகக் காரணம் - புரதம் மற்றும் பாஸ்பேட் குறைந்த உணவை உட்கொள்வதால்
 114. இரத்த சிவப்பு செல்களில் காணப்படும் நிறமி - ஹீமோகுளோபின்
 115. இரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவு குறைவதால் உடலில் சேரும் பொருள் - கீட்டோன்கள்
 116. 51 அமினோ அமிலங்களைக் கொண்ட பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன் - இன்சுலின்
 117. மனிதரில் பிளேக் நோயை உண்டாக்கும் பாக்டீரியா - எர்சினியா பெஸ்டிஸ்
 118. கருவுறாத அண்டத்தின் வாழ்நாள் காலம் 12-24 மணி நேரம்
 119. மனித கருப்பையின் உள் அடுக்குச் சுவரின் பெயர் - எண்டோமெட்ரியம்
 120. கரு உணவு முட்டையின் மையத்தில் காணப்படும் முட்டை வகை - சென்ட்ரோலெசித்தல்
 121. கொனிடியங்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பு -  பைலைடு
 122. கரும்புச்சாற்றில் உள்ள குளுக்கோசின் சதவீதம் - 30 சதவீதம்
 123. புளோயம் ஒரு கூட்டு திசு
 124. வேரின் புறவெளி அடுக்கு எபிபிளெமா என அழைக்கப்படுகிறது.
 125. நரம்பு செல்லின் நீண்ட கிளைகளற்ற பகுதி ஆக்ஸான் எனப்படும்.
 126. பாரன்கைமா திசு உணவை சேமிக்கின்றது.
 127. கணிகங்கள் குளோரென்கைமாவில் காணப்படுகின்றன.
 128. சல்லடைத் தட்டினைக் கொண்ட திசு - புளோயம்
 129. பகல் நேரத்தில் இலைகளை மேலும் கீழும் இயக்கும் தாவரம் - தந்தித் தாவரம்
 130. இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் - ஹீமோகுளோபின்
 131. பறவைகளின் உணவு எங்கு அரைக்கப்படுகிறது - அரைவைப்பை
 132. கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - செரித்தல்
 133. தொற்றுத்தாவர வேர்களில் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற திசு --- வெலாமன்
 134. மெல்லுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு - ஆக்டோபஸ்
 135. குழியுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு - ஹைட்ரா
 136. சைகஸ் - ஜிம்னோஸ் பெர்ம் வகையைச் சேர்ந்தது.
 137. கிரினெல்லா - சிவப்பு பாசி வகையைச் சேர்ந்தது.
 138. பாரமீசியம் - சீலியோபோரா வகையைச் சேர்ந்தது
 139. எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்தும் மருந்து -  அசிட்டோதையாமிடின் AZT
 140. தாவரத்தின் இனப் பெருக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட பகுதி - பூக்கள்
 141. ஆணி வேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - பீட்ரூட்
 142. பறக்கும் தன்மையற்ற பறவை - ஆஸ்ட்ரிக்
 143. ஆணி வேர் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் - புளியமரம்
 144. ஆணி வேர் மாற்றமடைந்திருப்பது - கேரட்
 145. விதையின் எப்பகுதி தண்டாக வளர்கிறது - முளைக்குருத்து
 146. குமிழ்த் தண்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு - வெங்காயம்
 147. மலரின் ஆண் பாகம் - மகரந்தத் தூள்
 148. வறண்ட நிலத்தாவரம் - சப்பாத்திக்கள்ளி
 149. தொற்றுத் தாவரம் பற்றி வளரும் தாவரம் ஓம்புயிரி எனப்படும்.
 150. கோலன்கைமா திசுவில் காணப்படுவது - பெக்டின்
 151. தாவர உடல் ஆக்குத்திசு மற்றும் நிலைத்திசு ஆகிய இரு வகை திசுக்களைக் கொண்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment

 

Most Reading

Tags

Sidebar One